top of page
Bodemscan_innovatiehub_2.jpg

Bodemscan om bodem en gewas te verbeteren

Met geavanceerde sensortechniek wordt de bodem in kaart gebracht door middel van een bodemscan bij de innovatiehub. Dit levert inzichten in de bodemstructuur en de verschillen hierin per perceel op.

Bodemscan Databoerin

De Databoerin zal bij de innovatiehub dit seizoen bodemscans maken van onze akkers waarde uien, bieten en aardappelen groeien. Hieruit zal een bodemkaart voortkomen. Deze bodemkaart geeft akkerbouwers inzichten over waar en welke plaatsspecifiek bewerking en bemesting per perceel of gewas nodig is. 

Bodemscan bij Innovatiehub.jpg
Bodemscan_innovatiehub_3.jpg

Bodemeigenschappen en groei

Met de zones en de monsters is er een beter beeld over de variatie binnen een akker. Dat brengt ons op de mogelijke vervolgstappen:

Met de gedetailleerde informatie van de monsterwaarden per zone, kan voor elk relevant element een strooikaart worden opgesteld. Bij de innovatiehub is de basisbemesting al aangebracht vóórdat de bodemscan gedaan werd. Daarom zal er vooral worden gekeken of er nog zones met een tekort aan bepaalde voedingsstoffen zijn. 


Ook voor het nemen van gewasmonsters of het plaatsen van sensoren is de bodemscan een belangrijk hulpmiddel.

Een combinatie van bodemeigenschappen bepaalt de groeipotentie van de bodem. Door gedurende het seizoen per zone de ontwikkeling van het gewas in de gaten te houden, krijgen we inzicht hoe die bodemeigenschappen de groeipotentie bepalen. Dit kan door tijdens het seizoen een plant op te trekken, maar ook door dronebeelden of satellietbeelden te gebruiken om het gewas te volgen.

Gewenste voordeel

Uiteindelijk helpt de bodemscan in het verbeteren van de percelen en gewassen, doordat bemesting op de juiste locaties kan worden toegepast. Ook de grondbewerking kan worden afgestemd op de verkregen data.

Bemesting en gewasbescherming afgestemd op de variatie in bodem en gewas zorgen voor een optimale en duurzame teelt. De bodemscan is het middel om een eerste beeld te krijgen, de Databoerin zorgt ervoor dat je ook inzicht krijgt uit de bodemscan om de vervolgstappen te zetten, die aansluiten bij de individuele teler.

Meten = Weten

Uit ervaring weten we dat de bodem op korte afstand binnen een perceel al behoorlijk kan variëren. Op basis van de bodemscan maken we die verschillen inzichtelijk en kunnen we het perceel in een aantal zones met vergelijkbare eigenschappen opdelen. We meten de elektrische geleidbaarheid en die is maat voor allerlei verschillen, maar zonder bodemmonsters weten we niet precies waaruit die verschillen bestaan. 

 

Aan de hand van de bodemscan kunnen op de juiste locaties grondmonsters gestoken worden, waar de volgende waarden in worden gemeten:

   • Textuur

   • Organische stof gehalte (%)

   • PH

   • N-totaal

   • N-leverend vermogen

   • P-voorraad (P-AI) en P beschikbaar (P-Cacl2)

   • K-voorraad (K-CEC) en K beschikbaar (K-CaCl2)

   • Organisch koolstofgehalte (%)

   • Afbreekbare fractie organische stof

   • Potentieel mineraliseerbare stikstof (PMN)

Perceel bodemscan.jpg

Bovenstaande foto: Kader van het gemeten perceel aangegeven op een drone foto van het Agrofoodcluster perceel. 

Resultaat bodemscan perceel Agrofoodcluster

luchtfoto perceel_edited.jpg

Contour van perceel

Sattelietfoto met in oranje het perceel dat gemeten is. Let op, de satteliet photo is niet van het zelfde jaar. De hoek die NIET gemeten is, is overgeslagen vanwege hoge tarwe waardoor teveel rijschade bij meten zal ontstaan. 

Screenshot 2023-08-30 at 14.47.25.png

Resultaat van de meting, gegroepeerd in 4 zones

De bodem is gescand op EC-waardes op verschillende dieptes en daarmee in vier zones verdeeld. 

Zone 001 -  Groen 

Zone 002 -  Blauw 

Zone 003 -  Oranje 

Zone 004 -  Zwart 

Relatief vocht houdend vermogen (%)

Op basis van de EC-waarden zijn een paar afgeleide producten beschikbaar, zoals het relatief vocht houdend vermogen (%)

Vochthoudend vermogen - Screenshot 2023-09-04 at 08.54.35.png

Diepte bovengrond

De diepte van de bovengrond moet worden gelezen als de diepte waarop een overgang in EC-waarde waarneembaar is. Het heeft dus niet perse een relatie met bouwvoor, maar kan wel een indicatie voor een storende laag geven. De diepte zoals hier bepaald is erg ondiep te noemen en zou kunnen leiden tot ondiepe beworteling en vochttekorten/waterstagnatie.

Diepte bovengrond - Screenshot 2023-09-04 at 08.55.09.png

Resultaren per zone

Textuur

Alle monters geven aan dat het een zandige leemgrond is. Het zuidelijke stuk (uien) heeft echter wel een hoge kleigehalte en zit dichter tegen de zavel grond aan. Het organische stof gehalte is echter in dat zuidelijke stuk een beetje lager (2.5 t.o.v. 3%).

Textuur - Screenshot 2023-09-04 at 08.56.46.png

Chemisch

Het CEC (klei-humuscomplex) is een belangrijke graadmeting voor bodemvruchtbaarheid, die per grondsoort kan variëren. Vooral het percentage lutum, als het percentage organische stof zijn bepalende factoren. In de monsters is de CEC vooral in lijn met het lutumgehalte.
Wat betreft CEC, pH en organische stof is er nagenoeg geen verschil tussen de drie monsters.

CEC - Screenshot 2023-09-04 at 08.57.15.png

NPK

Wat betreft de meer teelt-gerelateerde NPK en andere kleinere elementen is vooral opvallend lage opneembare bodemvoorraad van zowel fosfor als kali.
In het voorjaar heeft fosfaat een stimulerende rol bij de wortelgroei. Juist dan is het belangrijk dat de wortelontwikkeling van de plant voorspoedig verloopt, omdat dit weer direct van invloed is op de opname van water, stikstof en voedingsstoffen.

NPK - Screenshot 2023-09-04 at 08.57.46.png

Het hele bodemscan-rapport van Agrofoodcluster inzien?

Stuur een e-mail naar info@agrofoodcluster.com  

Meer over De Databoerin weten?

IMG_9074.HEIC
bottom of page